Psiquecugat té un equip especialitzat en la prevenció, avaluació, diagnòstic i tractament dels diferents problemes, retards o trastorns del llenguatge i la parla que estan intervenint en el procés comunicatiu, tant en població infantil com adulta.

 

Entenem la logopèdia com a una disciplina rehabilitadora que engloba diferents àmbits d’actuació: l’educatiu, el sociosanitari, l’hospitalari…en tots aquests àmbits el logopeda s’encarrega d’avaluar, diagnosticar i intervenir en aquelles qüestions relacionades amb la Comunicació.

Amb la mirada posada en el subjecte i el seu entorn més proper, es pretén potenciar, afavorir i optimitzar al màxim les seves habilitats comunicatives a partir de situacions vivenciades i properes. Partim de les habilitats per treballar les dificultats.

Les nostres intervencions estan dirigides a rehabilitar:

  • Trastorns del Llenguatge Oral: Retard del llenguatge, Trastorn Específic del llenguatge(TEL), Disfèmia (quequeig), Dislàlies (problemes articulatoris), Disfonies i problemes de veu.
  • Trastorns del Llenguatge Escrit: Problemes de lectoescriptura, Dislèxia, Disgrafies.
  • Alteracions Orofacials: Deglució Atípica, Hipotonia Oral, Maloclusions, Problemes de respiració.
  • Intervenim en els problemes de Comunicació i LLenguatge dels Trastorns de l’Espectre Autista, mitjançant la implementació dels SAAC (Sistemes Alternatius i Augmentatius de la Comunicació), quan la comunicació oral no és viable.

 

A Psiquecugat som especialistes en el tractament de les Patologies de la Veu, tenim com a objectiu el diagnòstic i l’abordatge terapèutic de les diferents patologies de la veu que produeixen disfonia, ja sigui d’origen orgànic (presència de patologia a les cordes vocals: nòduls, pòlips, paràlisi cordal..) o bé de tipus funcional (produïdes per un mal ús de la veu).

La rehabilitació logopèdica tindrà els següents objectius: control postural per la fonació, coordinació fono-respiratòria, facilitar la relaxació de l’òrgan fonador, entrenament vocal, millora d’hàbits vocals.

El tractament es pot realitzar de forma individual o en petit grup

Atenem problemes del llenguatge amb una patologia neurològica de base: Disfàsies, Afasies, disàrtries. La Logopeda i la Neuropsicòloga treballen conjuntament en l’avaluació d’aquests trastorns i determinen el tipus d’intervenció terapèutica